top of page
Sondering met demontabel apparaat in tuin

Sonderingen met draagbaar-demontabel apparaat 

Weerstand van de grond opmeten om draagkracht van de ondergrond te bepalen op een moeilijk toegankelijk terrein

Sonderen gebeurt doorgaans met een rupsvoertuig waarbij het toestel ook meteen dient als tegengewicht om de nodige drukkracht te ontwikkelen. Voor locaties waar het onmogelijk is om met een rupsvoertuig sonderingen uit te voeren (zoals hellende terreinen, beperkte ruimte, kelders, in nog bestaande gebouwen,…) kan een draagbaar-demontabel sondeerapparaat ingezet worden. Dit zeer compacte sondeerapparaat wordt ter plaatse gemonteerd. Door het te verankeren in de grond of door af te stutten tegen bijvoorbeeld een plafond of draagbalk, kan de nodige druk opgeleverd worden. 

Mechanische sonderingen van 10 ton (CPTM)

Met het draagbaar-demontabel sondeerapparaat kan enkel mechanisch gesondeerd worden:

 • Registratie van de weerstand en totale wrijving wordt bovengronds gemeten. 

 • Techniek is mogelijk in quasi elke ondergrond (behalve rots of gesteente).

 • Deze arbeidsintensieve manier van sonderen heeft een hoger kostenplaatje.

 

Hoe diep er kan gesondeerd worden hangt af van de draagkracht van de ondergrond en varieert van locatie tot locatie.

Aantal sonderingen

Omwille van het hogere kostenplaatje wordt het aantal proeven met het draagbaar-demontabel sondeerapparaat meestal beperkt. Het aantal proeven wordt in functie van het bouwproject en in samenspraak met de bouwheer bepaald. 

Steeds duidelijk sonderingsverslag

In het sonderingsverslag vindt de bouwheer, architect, stabiliteitsingenieur,… :

 • De resultaten van de sonderingen in grafiek- en tabelvorm. 

 • Uit de sonderingen afgeleide bodemgesteldheid. 

 • Informatie over de geologie van het terrein op basis van de beschikbare informatie. 

 • De opmeting van het grondwaterpeil in de sondeergaten (indien mogelijk).

 • Tabellen met de uit de sonderingen afgeleide grondmechanische parameters. Deze tabellen worden ook aangeleverd als een Excel bestand.

 • Richtinggevend advies m.b.t. funderingen.

 • Enkele zettingsberekeningen voor strook-, zool- en/of plaatfundering.

 • Het grondniveau ten opzichte van een referentiepunt.

 

Op basis van het richtinggevend advies over de funderingen met de toelaatbare belastingen op de ondergrond ontwerpt en berekent de architect of stabiliteitsingenieur de definitieve funderingen.

Wanneer sonderen ook niet mogelijk is met een draagbaar-demontabel sondeerapparaat

In sommige omstandigheden (bijvoorbeeld in een ruimte met beperkte hoogte of een zeer hellend terrein) kan ook het draagbaar-demontabel sondeerapparaat niet ingezet worden. In dat geval kan een dynamische of slagsondering uitgevoerd worden.

Wilt u graag de technische specificaties kennen van het draagbaar-demontabel sondeerapparaat? 

Raadpleeg hier de technische fiche.

Hebt u een sondering nodig met een draagbaar-demontabel sondeerapparaat en wilt u graag hiervoor de prijs kennen? 

Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte.

bottom of page