top of page
Grondboringen

Diverse technieken & onderzoeken

Grondboringen

Grondboringen 

Grondstalen nemen om de samenstelling van de bodem te bepalen
Uit een sondeerresultaat kan de aard van grondlagen worden afgeleid. Is er exactere info nodig (bijvoorbeeld om te weten of er klei, leem, zand, organisch materiaal,… in de bodem aanwezig is), kan er geopteerd worden om een boring uit te voeren. 

Boortechnieken

Er bestaan uiteenlopende boortechnieken met manuele-draagbare apparatuur voor ondiepe boringen of machinaal met behulp van een boorstelling voor diepere boringen. Afhankelijk van het beoogde onderzoek worden geroerde of ongeroerde grondmonsters bovengehaald. 

Analyse van de grondstalen

De stalen kunnen visueel of via laboratoriumproeven geanalyseerd worden. 

Met laboratoriumproeven kunnen volgende eigenschappen worden onderzocht:

 • Meting van gehalte aan organische stoffen

 • Meting van kalkgehalte

 • Meting van korrelverdeling

 • Meting van watergehalte

 • Bepalen van volumegewicht

 • Meting van de doorlaatbaarheid

 • Samendrukkingsproef

 • Verdichtingscontrole

 • ...

Rapportering

In het verslag van grondboringen en/of laboratoriumproeven vindt de bouwheer, architect, stabiliteitsingenieur,… onder meer:

 • De bodemsamenstelling van de diverse lagen.

 • Resultaten van laboproeven (bepaling van de korrelverdeling in grove en/of kleine fracties, bepaling van het gehalte organische stoffen,…)

Dynamische sonderingen of slagsonderingen

Kan er niet met een rupstoestel of draagbaar-demontabel sondeerapparaat gewerkt worden, kan u bij Geotechnica ook terecht voor dynamische sonderingen of slagsonderingen. 

Sondeertechniek

Bij deze manier van sonderen wordt de weerstand opgemeten door te hameren op de ondergrond. Een valgewicht wordt gebruikt om een stang de grond in te drijven. Het aantal slagen per 10 of 20 centimeter indringing geeft een beeld van de opbouw van de ondergrond. Deze eenvoudige techniek kan nagenoeg op iedere locatie. 

Verdichtingsgraad op diepere grondlagen 

Deze techniek kan ook ingezet worden om de verdichtingsgraad van diepere grondlagen te kennen. 
Aanvullend een klassiek plaatproefonderzoek - waarbij enkel de verdichtingsgraad van de bovenste laag wordt gecontroleerd - kan dit zeker en vast nuttig zijn.

Rapportering

In het verslag van dynamische sonderingen of slagsonderingen vindt de bouwheer, architect, stabiliteitsingenieur,… onder meer:

 • De resultaten van de slagsondering (tabellen en grafieken).

 • Toetsing opgelegde normen.

Dynamische sonderingen

Funderingsonderzoek

Controle van verzakte of gescheurde bestaande funderingen

Wilt u een bestaande structuur renoveren of een oud gebouw eventueel strippen tot aan de funderingen om deze opnieuw te gebruiken? Vertoont een gebouw stabiliteitsproblemen of scheurvorming? Dan is het belangrijk om een controle van de bestaande funderingen uit te voeren. 
Met het blote oog kan al heel wat ontdekt worden. Met een funderingsonderzoek krijgt u een gedetailleerd inzicht in de bestaande funderingen waarop eventueel verder kan gebouwd worden. 

Methodes van funderingsonderzoek

Het funderingsonderzoek hangt van een aantal factoren af. Zo speelt de bouw van de nieuwe structuur op de oude funderingen een belangrijke rol. 

Er is een brede waaier aan onderzoeksmethoden beschikbaar. Dit kan gaan van een eenvoudige gevelschouwing, tot het maken van verkenningsputten, tot funderingsontgravingen of het akoestisch doormeten van palen. Bij het akoestische doormeten brengt een slag met een kunststof hamer op de paalkop een geluidsgolf in de paal. De opmeting van de snelheid van die geluidsgolf geeft de integriteit en dichtheid van de paal weer. Deze testen bieden u een duidelijk inzicht in de bruikbaarheid en betrouwbaarheid van bestaande funderingen.

Funderingsonderzoek

Hebt u een boring  of een verslag nodig om de samenstelling van uw grond te kennen? Hebt u een dynamische sondering of slagsondering nodig? Hebt u een vraag over een bestaande fundering of vertoont uw gebouw stabiliteitsproblemen of scheurvorming? 

Contacteer ons voor een eerste advies en een offerte op maat.

bottom of page