top of page

Privacybeleid

Geotechnica verzamelt, verwerkt, gebruikt en bewaart persoonlijke gegevens van klanten, prospecten, leveranciers, personeel en sollicitanten. Door het meedelen van persoonlijke gegevens (o.a. via deze website) verklaart u kennis te hebben genomen van het privacybeleid van Geotechnica, gaat u er mee akkoord, alsook met de verwerking van uw gegevens. Geotechnica behandelt de gegevens als goede huisvader conform de Belgische en Europese privacywetgeving (GDPR).

Toepassingsgebied
Dit privacybeleid heeft betrekking op alle diensten die door (of aan) Geotechnica worden verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die Geotechnica uitvoert.

Verwerkingsverantwoordelijke
Geotechnica bv (maatschappelijke zetel: Dieleghemsesteenweg 65 - 1090 Brussel - ondernemingsnummer 0506 696 821) is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonlijke gegevens. Voor alle vragen kan u terecht bij Kristel Frimout – kristel.frimout@geotechnica.be.

Persoonlijke gegevens
Naargelang uw activiteiten en uw relatie tot Geotechnica worden volgende gegevens verwerkt:

  • Persoonlijke identificatiegegevens van klanten en prospecten (naam, adres, contactgegevens, aanspreektitel, …) 

  • Informatie over uw bouwproject (bouwplaats, plannen, foto’s,…)

  • Elektronische identificatiegegevens met betrekking tot het gebruik van de website en de optimalisatie daarvan (met inbegrip van anonieme statistieken) (zie cookiebeleid)

  • Financiële identificatiegegevens (bankrekeningnummer en btw-nummer voor professionele klanten)

  • Gegevens over overeenkomsten en schikkingen voor professionele klanten

  • Gegevens van leveranciers (naam, adres, aanspreektitel, …) 

  • Gegevens van personeel (naam, adres, aanspreektitel, …) 

  • Gegevens van sollicitanten (opleiding, huidige betrekking, loopbaan, samenstelling van het gezin, …)

Wij wijzen u er op dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons verstrekt en wij vertrouwen op de juistheid ervan. Indien uw persoonlijke gegevens niet meer up-to-date zouden zijn, verzoeken wij u ons dit te melden. U bent niet verplicht om uw persoonlijke gegevens mee te delen, maar u begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten of het samenwerken onmogelijk wordt wanneer u niet instemt met de verzameling en verwerking ervan.

Duur van de verwerking
De persoonlijke gegevens worden door Geotechnica bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de relatie die wij met u hebben.


Rechten
In overeenstemming en onder de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van de GDPR delen wij u mee dat u over de rechten beschikt om gegevens te raadplegen, te verbeteren, te wissen of over te dragen.


Doorgifte aan derden
Bepaalde gegevens die door ons worden verzameld, zullen worden doorgegeven aan en mogelijk verwerkt worden door derde dienstverleners, zoals stabiliteits- en architectenbureaus, onze verzekeringsmaatschappijen, onze financiële instellingen. De werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van de hierboven vermelde dienstverleners dienen de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens te respecteren en kunnen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden in het kader waarvan zij werden verstrekt.


Technische en organisatorische maatregelen
Geotechnica neemt de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens volgens een afdoend veiligheidsniveau te verwerken en deze te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden, evenals elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.


In geen geval kan Geotechnica aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van deze gegevens.


Geotechnica stelt alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw gegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Indien u desalniettemin van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen onze onderneming voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het u vrij een klacht in te dienen bij:
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel. 02 274 48 00
E-mail: commission@privacycommission.be

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestand van letters en cijfers dat naar uw computer wordt verzonden wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die een website in staat stelt een gebruiker te herkennen op basis van het apparaat dat wordt gebruikt. Bij een volgend bezoek aan de website zal deze, op basis van de cookies, informatie onthouden over uw voorkeuren (vb. taalkeuze, favoriete bedrijven, recente zoekopdrachten, etc.). Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller verloopt. Door cookies te gebruiken kan de inhoud of de publiciteit op een website tevens relevanter worden gemaakt voor de bezoeker, vermits deze kan worden aangepast aan zijn persoonlijke voorkeuren.

Welke cookies worden er gebruikt en wat is hun doel?

“Essentiële cookies”

Essentiële cookies zijn nodig zodat bezoekers alle functies van de website correct kunnen gebruiken. Zonder essentiële  cookies zal de website niet correct werken.

 

“Marketing cookies”

Marketingcookies zijn cookies van derden die worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

 

“Functionele cookies”

Functionele cookies worden gebruikt om bezoekersinformatie op de website te onthouden zoals bijvoorbeeld de taal.

 

“Analytische cookies"

Analytische cookies helpen ons te begrijpen hoe bezoekers omgaan met onze website, fouten ontdekken en om betere algehele analyses uit te voeren.

Overzicht van cookies

Essentiële cookies

 

XSRF-TOKEN 

Doel: Gebruikt voor veiligheidsredenen
Duurtijd: Sessie

 

hs 

Doel: Gebruikt voor veiligheidsredenen
Duurtijd: Sessie

 

svSession 

Doel: Gebruikt in verband met de aanmelding van de gebruiker
Duurtijd: 2 jaar

 

SSR-caching 

Doel: Gebruikt om het systeem aan te geven van waaruit de site werd weergegeven
Duurtijd: 1 minuut

 

_wixCIDX 

Doel: Gebruikt voor systeem monitoring/debugging
Duurtijd: 3 maanden

 

_wix_browser_sess 

Doel: Gebruikt voor systeem monitoring/debugging
Duurtijd: Sessie

 

Consent-policy 

Doel: Gebruikt voor cookiebanner parameters
Duurtijd: 12 maanden

 

smSession 

Doel: Gebruikt om ingelogde site-leden te identificeren
Duurtijd: Sessie

 

TS* 

Doel: Gebruikt voor veiligheids- en fraudebestrijdingsredenen
Duurtijd: Sessie

 

bSession 

Doel: Gebruikt voor het meten van de doeltreffendheid van het systeem
Duurtijd: 30 minuten

 

Fedops.logger.sessionId 

Doel: Gebruikt voor stabiliteits-/effectiviteitsmeting
Duurtijd: 12 maanden

Marketing cookies

 

fbp 

Doel: Gebruikt om de efficiëntie van advertenties te meten en geeft inzicht in hoe de bezoeker de website gebruikt
Duurtijd: 180 dagen

Functionele cookies

 

wixLanguage 

Doel: Gebruikt bij meertalige websites om de taalvoorkeur van de gebruiker op te slaan
Duurtijd: 12 maanden

Analytische cookies

 

ga 

Doel: Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt
Duurtijd: 2 jaar

 

gid 

Doel: Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt

 

gat 

Doel: Gebruikt door Google Analytics om te bekijken hoe snel verzoeken voltooid worden
Duurtijd: 10 minuten

 

hjid 

Doel: Gebruikt om statistische gegevens te genereren via een specifieke ID over hoe de bezoeker de website gebruikt
Duurtijd: 1 jaar

 

utma 

Doel: Gebruikt om statistische gegevens te genereren wanneer een bezoeker zijn eerste en zijn laatste bezoek plaatsvond
Duurtijd: 2 jaar

 

utmz 

BDoel: Gebruikt om de bron of campagne aan te geven hoe de gebruiker de site heeft bereikt
Duurtijd: 6 maanden

Beheer van cookies

Beheer van cookies via uw browser:
Als u wil vermijden dat bepaalde cookies op uw computer geïnstalleerd worden, dan kan u dat via de Privacy instellingen van uw browser aangeven. Cookies verwijderen kan ook via de Privacy instellingen van uw browser.

Beheer van cookies via de website en de cookie-informatiebanner:

Als gebruiker kan u zelf aangeven of u enkel essentiële cookies of ook andere cookies (zoals marketing cookies,…) wil aanvaarden. Dit doet u door te klikken op 1 van de 2 knoppen onderaan op de website in de cookiebanner:
"Accepteer alles": als u als gebruiker deze knop aanklikt, geeft u de toestemming om zowel de essentiële cookies als alle andere type cookies te activeren tijdens uw bezoek(en) aan de website.

"Details": als u als gebruiker deze knop aanklikt, ziet u een overzicht van alle soorten cookies die we plaatsen. Vervolgens kan u per categorie aan- of afvinken welke cookies u al dan niet wenst te accepteren. De essentiële cookies, die noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken tijdens uw bezoek(en), worden automatisch aanvaard. Vervolgens bevestigt u uw keuze via de knop "Opslaan".

 

Aanpassen van de toestemming:

Als gebruiker kan u uw (eerder gegeven) toestemming tot gebruik van cookies op eender welk moment weer aanpassen. Dit wordt mogelijk gemaakt via een druk op de knop “Cookie instellingen” die u onderaan de website terugvindt. 

Vervolgens worden opnieuw de geavanceerde cookie-instellingen weergegeven en kan u uw cookievoorkeuren opnieuw selecteren & bewaren. 

bottom of page